Вторник | 16 Юли 2024 г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Проект: „BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“, по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020. , BMP1/1.2/2469/2017

Бенефициент: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - ВРАЦА със седалище и адрес на управление: гр. Врца, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Христо Ботев“24, ет.2, БУЛСТАТ 106073401 представлявана от Илиана Борисова Филипова, председател на УС

С цел спазването на принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация‘ свободна конкуренция; публичност и прозрачност, АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ВРАЦА отправя запитване за оферта за набиране на ценови предложения както следва:

Предмет на услугата:

Позиция 1:Проучване, анализ и сравнителен анализ (бенчмаркинг) на сектор селско стопанство и храни (агрофуд).Изготвяне на доклад.

Позиция 2:Набиране и селектиране на иновативни добри практики и идеи за продукти и процеси в сектор селско стопанство и храни. Провеждане на конкурс за идеи и изготвяне на списък  с данни за селектираните идеи и практики.

Позиция 3:Идентифициране и селектиране на група на местни заинтересовани лица в сектор селско стопанство и храни в България.Изготвяне на списък с данни.               

Описание: Във връзка с осъществяването на дейностите по проект  “BALKANET””-„BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“,BMP1/1/2/2469/2017 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020 за реализация на  Дейност 3 (WP3 Studying, Analising and benchmarking) е необходимо да се извършват гореописаните услуги.

Извършването на услугите ще се възложи на външен изпълнител с необходимата квалификация и опит, с цел постигане на качествени резултати в съответствие с целите на проекта.

Изискванията към изпълнението и сроковете, както и условията, на които трябва да отговарят кандидатите за изпълнители, са описани в Техническото задание,приложено към запитването

Моля да представите офертата си не по-късно от  10.1.2018г.в оригинал на следния адрес:

3000 Враца, ул.“Христо Ботев“24, ет.2                                                        С уважение:

                                                                                                                              Несрин Донева

Враца                                                                                                                    Мениджър проект

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

ПРЕДМЕТ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ

Позиция 1: Проучване, анализ и сравнителен анализ (бенчмаркинг) на сектор селско стопанство и храни (агрофуд) –максимална единична цена с включено ДДС  6649,72 лв.

Позиция 2: Набиране и селектиране на иновативни добри практики и идеи за продукти и процеси в сектор селско стопанство и храни – максимална единична цена с включено ДДС  5867,40 лв.

Позиция 3: Идентифициране и селектиране на група на местни заинтересовани лица в сектор селско стопанство и храни в България – максимална единична цена с включено ДДС  6062,98 лв.

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата поръчка цели възлагане на изпълнение на услугите, както са описани на външен изпълнител, с необходимата квалификация и опит, с цел постигане на качествени резултати в съответствие с целите на проекта.. Тъй като в основата на създаването на мрежа от иноватори и устойчивост на иновационните идеи стои задълбочен анализ на състоянието на иновационния потентциал и условията за развитието му, както и идентифициране и систематизиране на информация за иновативни идеи/продукти/процеси и съответно заинтересованите страни в процеса на насърчаване на иновациите в агрофуд, качественото изпълнение на услугите е от изключително значение за успешната реализация на проекта.

Главната цел на проекта е насърчаване на потенциала за иновации, промоция на приложните изследвания и подкрепа на МСП за развитие на устойчив капацитет.

Специфична цел 1

Идентифициране, анализиране и споделяне на съществуващи добри практики в агрофуд и валоризация на иновативни бизнес модели в агрофуд в района на изпълнение на проекта.

Резултатите и продуктите от изпълнение на настоящата поръчка ще допринесат за постигане на специфична цел1.

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ВРАЦА в качеството си на бенефициент по Договор BMP1/1.2./2469/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020, следва да възложи изпълнението на дейностите по работен пакет 3 (WP3 Studying, Analyzing and benchmarking), представляващо част от поетите ангажименти за изпълнението на проекта.

Поръчката ще се извършва в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и бюджет на проекта. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на предоставените документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 

  1. Дейностите по предоставяне на услугите включват:

 

 

Дейност

Технически параметри/спецификации

Максимална единична цена с включено ДДС(ако е приложимо)

1

1. Проучване, анализ и сравнителен анализ (бенчмаркинг) на сектор селско стопанство, храни (агрофуд) и свързани със сектора

Проучване и анализ на сектор селско стопанство и храни(agro food sector) в България в следните направления:

-фермерски методи и  техники

-преработка на продукти

-опаковки и маркетинг

Сравнителен анализ за периода 2014-2017г. Събиране на информация за  възможностите на сектора за развитие и внедряване на иновативни идеи за продукти и процеси както и предизвикателствата, които стоят пред страната,с отчитане на всички аспекти, резултат от социално-икономическата рамка в региона.Изготвяне на доклад на български и английски език на хартия и електронен носител не по-малко от 20 страници.

6649,72 лв.

 

 

2

2. Набиране и селектиране на иновативни добри практики и идеи за продукти и процеси в сектор селско стопанство, храни и свързани. Изготвяне на информация за създаване на база данни.

Идентифициране, събиране и споделяне на иновативни идеи и най-добрите иновативни практики в областта на селското стопанство, храни и свързани дейности.

Провеждане на конкурс чрез публична покана за набиране на иновативни идеи/ добри практики съгласно условията на проекта в следните направления:

-фермерски методи и  техники-

-преработка на продукти-

-опаковки и маркетинг

Назначаване на комисия за оценка, включваща експерти на Изпълнителя и на Възложителя.

Изготвяне на протокол за оценка и списък/информация за създаване на база данни за селектираните иновативни идеи/практики:с минимум по 10 идеи от направление и информация за: име на носителя на идеята; организация/фирма; тип на оргранизацията; основна тема, резюме,лого.

Информацията за създаване на база данни да бъде изготвена на български и английски език – на хартия и електронен носител.

5867,40 лв.

 

 

 

3

3.Идентифициране и селектиране на група на местни заинтересовани лица в сектор селско стопанство и храни в България

Набиране на информация и селектиране на група на местни заинтересовани лица в сектора на селско стопанство и храни. Млади иноватори ;центрове за изследвания, публични институции и МСП –работещи в областта на селското стопанство/ фермерски методи и техники, преработка на продукти, опаковки и маркетинг. Кандидатът трябва да представи идея за проект с прикачване на максимум 3 файла снимки и видеоклипове, ако е необходимо. Изготвяне на списък с минимум 50 заинтерсовани лица/организации/фирми и база данни с наименование, контактна информация(телефон,електронна поща,обхват на дейността– регионален, национален, сфера на дейност и свързаност с други институции, организации,експертиза;тип на организацията-публична власт; браншова организация, университет/научна лаборатория; фирма.

Информацията за създаване на базата от данни да бъде изготвена на български и английски език-на  хартия и електронен носител(съгласно Приложение № 1).

6062,98 лв.

 

 

 

 

Всичко:

18580,10лв.

 

  1. Ценовото изпълнение следва да е до размера на посочените максимални цени. В цената на всяка услуга са включени всички разходи, необходими за изпълнение на услугата, включително разходи за обяви и публикации,куриерски и транспортни разходи, разходи за пътуване на изпълнителя, респективно служителите му, ангажирани с изпълнението.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът на изпълнение на услугата, предмет на възлагане започва да тече с подписването на договор за изпълнение и приключва съгласно графикът на дейностите по проект „BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINAVBLE INOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR“,референтен №2469 по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020, както следва:

 

  • За Услуга  1. – не по-късно от 28.02.2018 г.
  • За Услуга 2. – не по-късно от 30.04.2018 г.
  • За Услуга 3. – не по-късно от 30.04.2018 г

 

ПЛАЩАНИЯ

 

Настоящата поръчка предвижда следните плащания:

Плащане след изпълнение на всяка една услуга по техническата спецификация, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на фактура оригинал, придружена с приемо-предавателен протокол за изпълнението и прилагане на съответните продукти.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят е длъжен:

  • Да изпълни в срок и с необходимото качество указаните в заданието услуги- предмет на възлагане.
  • Да предостави документи удостоверяващи необходимото ниво на квалификация и опит необходими за постигане на качествени резултати в съответствие с целите на проекта.
  • Да съгласува изпълнението с Възложителя.
  • Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за преодоляването им.

15-12-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.013247 секунди