Петък | 21 Юни 2024 г.

OSS

Проект “OSS - One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system”

 

Резюме на проекта:

Проект ОSS / PGI05501 OSS

"Услуги на едно гише за конкурентоспособни МСП, съсредоточено върху екосистемата за система за обслужване на първа линия"

Програма: ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА на Европейския съюз

Продължителност на проекта:

Фаза 1: 1.06.2018-31.05.2021-36 месеца-учебни визити, тематични семинари, обмен на добри практики, изготвяне на план за действие

Фаза 2: 1.06.2021-31.05.2023-24 месеца- мониторинг на изпълнение на плана за действие

Общ бюджет на проекта: 1 447 612 евро

Бюджет за АРИР, Враца: 173 785 евро

Партньори по проекта:

PP1: Норвегия - Водещ партньор - Съвет на провинция Море и Ромсдал

PP2: Великобритания - партньор - WSX Enterprise, Хампшър, регион Уесекс

PP3: България - Партньор - Агенция за регионално и икономическо развитие, област Враца

PP4: Испания - партньор - Съвет на провинция Гранада

PP5: Словения - партньор - Център за подкрепа на бизнеса ООД, Крань, Горенски регион

PP6: Полша - Мениджър комуникации – Агенция за регионално развитие, Ржешов, регион Подкарпатски

PP7: Белгия - Консултативен партньор - Колеж "Артезис Плантен" Антверпен

 

Европа има по-нисък темп на развитие на предприемачеството и стартиращи бизнеси в сравнение с други части на света, напр. САЩ и Азия. Европа трябва да бъде привлекателна за младите хора с творчески идеи. Необходимо е да се предложат привлекателни работни места и места за живот и да се насърчи духът на предприемачите, за да се предотврати напускането на младите хора на нашите региони.Ето защо трябва да се развиваме атрактивна, приспособена екосистема за стартиращи фирми за подобряване на растежа на Малки и Средни Предприятия(МСП), предприемачески умения и преодоляване на определени бариери. Партньорите определят, че сътрудничеството с ангажираност и готовност за инвестиране в дългосрочна политика е важно, за да се увеличи броят и качеството на новосъздадените предприятия в техния регион.

Проектът OSS работи за постигането на главната цел: Подобряване на политиките за конкурентоспособност на МСП чрез подобряване на  системата за консултантски услуги за предприемачи за първи път. OSS иска да се изгради пълна екосистема за предприемачите, които започват нов бизнес. Всеки партньор ще допринесе с експертни познания и добри практики от системата си за първични услуги (FLS) и когато OSS завърши, ще бъде представен набор с инструменти и опита, споделен от партньорите.

 

Партньорите на проекта OSS ще работят заедно, за да се подобри системата за услуги за консултантска подкрепа и съвети, адаптирана към нуждите на предприемача в съответния регион( страна). С опита в политиката на всеки от партньорите и заинтересованите страни от различни нива, които участват в промяната на политиката, засягаща основната ни цел, очакваме да променим ефективно различните консултантски услуги за регионите.

 

OSS ще разгледа възможността за повишаване на качеството и достъпа на консултантските услуги с развитието на дигиталните възможности.

OSS ще работи чрез провеждане на тематични срещи по следните теми: системата за първични услуги за предприемачите като цялостна екосистема; дигитални възможности, наставничество и сътрудничество между стартиращи фирми и бизнеса, сътрудничество между различните нива на управление, достъп до финансиране и бизнес инкубиране.

Всички дейности са създадени, за да увеличат добавената стойност за предприемачите и да увеличат удовлетвореността на потребителите от консултантската система във всеки регион. OSS ще създаде промяна чрез промяна в правилата и политиките в полза на напредъка на регионалната икономика.

Инструмента на политика, адресиран за България: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за подкрепа на МСП

В съответствие с тематична цел 3 се предвижда инвестиционен приоритет 3 „а“ да подпомага насърчаването на предприемачеството и улесняването на достъпа до финансиране за предприятията.

Специфична цел 2.1: Подобряване на степента на оцеляване на МСП, вкл. чрез насърчаване на предприемачеството

Едно от главните насоки е да се подобри достъпът до предприемаческата екосистема чрез подпомагане на финансовите инструменти; насърчаване на капиталови и квази-капиталови инвестиции за новосъздадени предприятия; фондове за рисков капитал, частни капитали, акции. Втората е насърчаването на предприемачески идеи в области, свързани с европейските и регионалните предизвикателства. Предвижда  се също така подкрепа за идеи, които да се прилагат от следните категории предприемачи: стартиращи жени, лица под 29 години и хора на възраст над 50 години, които започват собствен бизнес.

Защо да се работи за  подобряване на политиката?

Тази политика трябва да се подобри, за да се подпомогнат по-слабо развитите региони, особено за насърчаване на стартиращите предприятия и улесняване на оцеляването им.

Отговорен орган за инструмента за политика: Министерство на икономиката

Генерална дирекция "Европейски Фондове и Конкурентоспособност"

Как да подобрим инструмента на политиката ?:

Чрез нови проекти:

Да се намерят по-ефективни решения за внедряване на системата за услуги от първа линия (FLS) за подпомагане на стартиращите фирми. Насърчаване на новосъздадените предприятия и осигуряване на тяхното оцеляване чрез въвеждане на подобрена екосистема за системата FLS

Иновационни мерки за подобряване на услугите за стартиращи фирми в Оперативната програма

Чрез подобрено управление:

Подобряване на процеса на мониторинг и управление на изпълнението на Инструмента на Политика

Подобряване на комуникацията и координацията между ключовите участници в екосистемата за новосъздадените предприятия

Участие в консултантския процес по програмата - иновативни мерки за подпомагане на услуги от първа линия за стартиращи фирми

Подобряване на мерките, които подкрепят плана за регионално развитие и интелигентна специализация.

Като заинтересовани страни, имащи отношение и възможности за въздействие върху оперативната програма, в рамките на проекта са идентифицирани следните организации:

1.Министерство на икономиката, ДГ „ЕФК“ – УО на ОПИК 2014 – 2020;

2.Министерство на икономиката, Дирекция „Икономическа политика“;

3.Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП);

4.Организации в подкрепа на бизнеса (Българска Търговско Промишлена Палата);

5.Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК);

6.Регионален съвет за развитие – Северозападен район за планиране;

7.Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП);

8.„София Тех Парк“ АД;

9.Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА);

10.Други организации, имащи отношение към оперативната програма и съответните политики

Групата от представители на заинтересованите страни в първата фаза от изпълнението на проекта ще вземат активно участие в процеса по изучаване на политиките в различните региони, чрез посещения на място, семинари, проучвания и партньорски срещи. Предвидено е още представителите на заинтересованите страни да участват в дискусии, кръгли маси, оценка на изводите и научените уроци от посещенията на място, получаването и анализирането на обратна връзка от компании по отношение на оперативната програма.

Основната роля на заинтересованите страни е да участват в процеса на изготвяне на План за действие (Action plan) за подобряване на оперативната програма, като инструмент за прилагане на политиките за насърчаване на стартиращите предприемачи.

През втората фаза от проекта, групата на заинтересованите страни ще участва в процеса на наблюдение и оценка на прилагането на мерките, заложени в Плана за действие, а някои от участниците в групата ще участват и в процеса по изпълнение на тези мерки.

 

Може да откриете още информация за проекта на уебсайта и социлните медии.

Уебсайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/oss/?fbclid=IwAR1gtYQ-nekAQBdPkIycjD__2I5e_Zvfbl2NaAHbWIendOvSeXuF1r2Vrrw

Фейсбук група на проекта: https://www.facebook.com/groups/OSSandFriends/

 


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.011010 секунди