Вторник | 16 Юли 2024 г.

За нас

Агенцията за регионално и икономическо развитие е създадена през втората половина на 1999 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Учредена е от Областна администрация, Община Враца, Търговско – промишлена палата Враца, Дом на науката и техниката – Враца, Регионално статистическо бюро, ООБ АД – клон Враца, Банка ДСК – клон Враца, ВиК – Враца.

Главната цел на АРИР е да отговори преди всичко на нуждата от самоорганизиране и самоподпомагане на стопанския живот в региона – цел, която не може да бъде постигната единствено с правителствени решения, с държавни или с общински средства. Нашата цел е да се създаде силна регионална икономика, да се възстановява и съхранява околната среда, да съдействаме на местното управление и да подпомагаме ефективното действие на социалните механизми.

АРИР - Враца извършва информационна и образователна дейност за стимулиране на общественото участие в решаването на проблемите на преструктуриращата се регионална икономика. Работим като пълноправен член на БАРДА в мрежа с колегите от другите агенции за регионално развитие в страната. Агенцията предоставя консултантски услуги за МСП за диверсификация на дейността, за навлизане на нови пазари, за полезни източници за търсене на информация както и относно чуждестранните инвестиции, възможностите за бизнес сътрудничество и коопериране, достъп до пазари в чужбина. Оказва съдействие при участия в изложения, достъп до програми и инициативи на ЕС. Извършва консултантски услуги в изготвянето на оферти и запитвания. Разработва бизнес планове, анализира нуждите от обучение на персонала. Организира семинари по актуални икономически теми. Центърът за професионално обучение на АРИР периодично провежда курсове за професионална квалификацията по 19 специалности.

Работа на организацията в обществена полза:

АРИР работи за създаването на активно гражданско общество като участва в обществени дебати по теми, които пряко засягат интересите на целевата му група и икономическото и социално развитие; дава становища в национални и международни изследвания за процесите на промени в обществените нагласи, организира и участва в срещи на заинтересовани страни; проучва мнението и нуждите на различните групи в местните общности във връзка с възможностите за работа по Програмата за развитие на селските райони; предоставя информация и консултации на всички желаещи и подпомага изграждането на хоризонтални връзки вътре в общностите, обогатяване на социалния капитал и развитие на партньорства. В тази връзка АРИР –Враца си сътрудничи с общините от област Враца, с местни НПО, представители на бизнеса, активни граждани и институции за популяризиране на европейските норми и ценности, като предоставя доброволен труд, експертиза и техническа помощ при изготвяне на конкретни проектни идеи,за осъществяване на граждански инициативи, информиране и консултиране на заинтересованите страни, предоставяне на информационни материали на широк кръг граждани.През последните години АРИР предоставя консултации на представители на бизнеса от региона по мерките  на Програмата за Развитие на Селските Райони, като преимуществено се търсеше информация за проекти за Възобновяеми енергийни източници и много рядко за производство на стоки. Поради това,че хората са затруднени да пътуват, не могат да се справят с набавянето на документи, с попълване на формуляри, АРИР-Враца обмисля създаване на мобилни консултантски услуги .

Създаването на клон на АРИР в община Криводол беше продиктувано от обективната нужда от предоставяне на услуги на място и в съгласие с изискванията на ПРСР. Това ще позволи АРИР да продължи започнатото по време на изпълнение на проекта по Програма ФАР 2005–Развитие на гражданско общество като отиде на място при потребителите на услугите и отговори на конкретните нужди на членовете и клиентите си.


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.010392 секунди