Вторник | 16 Юли 2024 г.

Изпълнени проекти

  • Проект „Повишаване на конкурентноспособността на ЕТ ”Петров Консулт – Валя Кръстева” и адаптивността на заетите лица, посредством предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции”, ESF-2102-05-05003-партньор, осигуряващ обучение по част от професия Оператор на компютър, специалност Текстообработване
  • “Инициатива за заетост чрез придобиване на професионални умения и квалификация в областта на туризма и млекопреработването и създаване на устойчив обучителен център за област Враца “- PHARE BG 0004.03.03.111 Професионално обучение
  • “Гражданска инициатива за регионално развитие” – програма Европейска инициатива за демокрация и човешки права - ЕIDHR Програма Европейска инициатива – партньор за Врачанска област
  • “Стандартите на Европейския съюз при млекопроизводство” – програма ФАР 2002  Информационна и комуникационна програма, България Проект EUROPEAID/114711/D/SV/BG Представяне на евростандартите по браншове” Делегация на ЕК и СпанКонсултантс
  • “За всекиго - частица от Европа” - информационна кампания
  • “По-добри мениджъри - гаранция за устойчивост и повече работни места” - обучение и консултации за собственици и мениджъри на МСП – обучаваща и партньорска организация
  • “Насърчаване на женското предприемачество и развитие на предприемачеството при безработни” - обучение на безработни жени за започване на собствен бизнес – обучаваща организация
  • “Инвестиране в бизнес-инкубатори, разположени в региони в промишлен упадък” – изпълняваща организация
  • Насърчаване на женското предприемачество и развитие на предприемачеството сред безработни - ІІ Mинистерство на Външните работи на Австрия – обучаваща и консултантска организация
  • Acquis Support за български бизнес организации и МСП – обучение – консултантска организация

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.147626 секунди