Вторник | 16 Юли 2024 г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 2/5.10.2018

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, Враца (АРИР) с адрес на управление гр.Враца, ул.“Христо Ботев“24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ:106073401 представлявана от Илиана Борисова Филипова, председател на УС, е партньор по проект „ОNE STOP SHOP TOWARDS COMPETITIVE SMEs, FOCUSING ON THE ECOSYSTEM FOR FIRST LINE SERVICE SYSTEM”/OSS / PGI05501, ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, от 1.06.2018 -31.05.2023г.

За реализирането на поетите по проекта ангажименти, търсим външен изпълнител, на когота да възложим услуги по организирането на 3 информационни събития  в град Враца или региона, съгласно изискванията, бюджета и план-график по проекта, както следва:

1.Местна информационна среща за представяне на проекта - 30 участника ( 11.2018)

2.Регионална среща за обсъждане на предложения за План за дейстие - 50 участника (1.06.2020-30.11.2020)

3.Регионална среща за представяне на Плана за действие - 50 участника (1.12.2020-31.05.2021)

 

За нормалното протичане на всяко от събитията, изпълнителят трябва да осигури минимум следното:

1.Зала за минимум 4 часа с капацитет 50 места (с опция за по-голям капацитет) – конкретният брой на местата се уточнява преди всяко от събитията.

2.Техническо оборудване за провеждане на срещите - мултимедия и екран, озвучаване с микрофон, безжична интернет връзка.

3.Кафе пауза за участниците на  събитието включваща – кафе, различни видове чай, минерална вода в бутилка, негазирана безалкохолна напитка или сок в бутилка, дребни сладки и/или кроасани, обслужване.

4.Кетъринг на включващ месни и безмесни блюда, салата, десерт, кафе, минерална вода и безалкохолни напитки

5.Модератор/лектори  за провеждането на регионалните срещи

6.Медийно отразяване на събитието в поне една регионална медия

 

Общата стойност на заявената услуга (за провеждането на всички събития в указания период) е левовата равностойност на 5200 EUR/пет хиляди и двеста евро/ (с включено ДДС).

Вашата оферта следва да съдържа:

1.Име и адрес на оферента

2.Покритие на всички посочени изисквания

3. Стойност на офертата в български лева с включено ДДС

Моля офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде разгледана. Да бъде изготвена на бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатена и да ни бъде изпратена  по пощата / куриер с обратана разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Срок за подаване на оферти не по-късно от 26.10.2018 г.

05-10-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.013038 секунди