Петък | 31 Март 2023 г.

Седма Тематична среща по Проект PLUSTEX в Лодз, Полша

 Проект PLUSTEX навлиза в третата година на своето изпълнение. На 13 и 14 ноември 2013г. в Лодз, Полша се проведе Седма тематична среща за споделяне на добри практики от Цикъла за усвояване на политики за устойчиво развитие на сектор Текстил и Облекло. Темата на срещата беше: Диверсификация на производството по посока на висококачествен и високотехнологичен текстил и нишови продукти.

Това в втора среща по темата, като първата се състоя на 12 и 13 септември 2013г. в Гимараеш, Португалия и беше домакинствана от местния партньор за проекта – Сдружение на общините от Вале до Аве. На срещата бяха представени добри практики от Полша, Португалия, Франция, Великобритания и Литва, традициите в текстила и съвременни технологии и постижения на фирмите от Португалия бяха демонстрирани по време на учебните визити в AVEPARK, SPINPARK, фирмите Pizzaro   и ECOFOOT , както и традиционният средновековен фестивал.

Работата по темата продължи по време на сесията в Лодз,където бяха представени добри практики от Италия, България, Франция, Португалия, Великобритания и Полша. По време на посещението  MORATEX – Институт по сигурността , партньорите по проекта се запознаха с високите постижения по отношение на специализиран текстил за изработване на екипировка за пожарникари, за служители от гражданска защита и полицията. Разработките са в полза на изредените сектори за всички страни от ЕС.

Технологичният Университет в Лодз, има специализирани лаборатории, които работят по въпросите за екологично чисти и биоразградими фибри и материи. Посещението на научните лаборатории ни запозна с постиженията в науката и реализацията им в практиката.

Предстоят още две тематични сесии за споделяне на добри практики – през март 2014 в Каунас, Литва на тема „  Подкрепа за инкубирането и стартиращите в сектор Текстил и Облекло“                        и през май 2014 в Уинчестър , Великобритания на тема „ Подпомагане на екоиновациите и социална отговорност в сектора „.

След  представяне на всички практики и селектиране на най-пригодните за трансфер в специален наръчник на добрите практики, приключва една съществена част от работата по проекта. Но крайният продукт на проекта са 7 плана за изпълнение- за трансфер на добри практики, които всяка страна партньор трябва да подготви чрез провеждане  на редица обсъждания с всички заинтересовани страни: експерти, предприемачи, местна и държавна власт, университети и научни лаборатории, големи фирми, бизнес подкрепящи организации и браншови организации.

На този етап текущо се представят всички избрани практики и се оценяват чрез специализирани въпросници  от изброените заинтересовани лица. Започват срещи и консултации с експерти и  администрация , за да се осигури реализация на плановете  чрез включване в планове за развитие във всяка страна –партньорка по проекта.

Работните срещи за разработване на планове за изпълнение по проект PLUSTEX ще осигурят по-широка обществена подкрепа и изграждане на капацитет в правене на политики в областта на Текстил и Облекло, за по-устойчиво развитие на сектора през следващите години  в Европа.


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.111102 секунди