Вторник | 11 Май 2021 г.

Проект PLUSTEX продължава изпълнението си след междинна оценка и Пети цикъл на усвояване на политики –Сомбатхей, Унгария

 

На 12 юни се проведе среща за междинна оценка на постиженията на партньорите по проект PLUSTEX и популяризирането им в хотел Пеликан, град Сомбатхей,Унгария, като приемаща организация от партньорите бе Бизнес Мрежа Панония.

На среща се проведе сесия за представяне на унгарски добри практики в област „ Клъстъри и интернационализация на МСП в сектор Текстил и Облекло“ и също така сесия за представяне на идентифицираните от партньорите по проекта добри практики. От България бе представен проект „Да се присъединим към пазара“, който представя опита на Браншова Организация по Текстил и Облекло – Кюстендил в трансгранично сътрудничество с Македония за интернационализиране на МСП в сектор Облекло и изграждане на устойчивост чрез създаване на клъстъри.Практиката беше представена от Мая Милова- експерт Добри практики  в екипа на АРИР-Враца.

Междинната оценка,която бе направена на база на анализ и синтез на данните получени от проучването на мнението на заинтересовани страни чрез анкети и предоставени им резюмета на добрите практики, селектирани за Наръчника на добри практики с цел трансфер и разработване на Планове за действие през следващите периоди на изпълнение на проекта.

От анализите става ясно,че има позитивно отношение към приспособяване на добрите практики, но има и още много да се работи по прецизност при прилагане на методологията за подбор на добри практики, за да се подобри ефективността на мерките по Компонент 3.

На кръглата маса „ Планиране на период 2014-2020  за ЕС : предвиждания, изграждане и разписване на регионални стратегии за развитие на клъстъри в текстила„ се обсъдиха текущи проблеми в сферата на текстил и облекло, както и възможностите,които следващия програмен период ще даде на МСП в сектора за създаване на клъстъри и внедряване на иновации.В заключение се каза,че страните участнички срещат сходни трудности в работата си по посока на интернационализация и клъстъри и е изключителна възможност изпълнението на проекти като PLUSTEX  за обединяване на усилията и изграждане на капацитет за развитие на политики на регионално ниво, включително и в текстил и облекло.

На 13юни се проведе Управляващ комитет по проекта, който анализира изпълнението на проекта за първата половина от срока му. Бяха направени оценки на техническото и финансово управление и изпълнение на целите , както и мерките, които трябва да се вземат за подобряване на резултатите. Следващата половина от проекта се работи за подготовка на трансфер на Добри практики и разработване на План за Изпълнение.

Шести цикъл за усвояване на политики в Т&О сектора ще се проведе на 12 и 13 септември 2013г. в Гимараеш,Португалия.

 


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.017088 секунди