Вторник | 11 Май 2021 г.

Проект PLUSTEX продължава изпълнението си след междинна оценка

 

На 12 юни се проведе среща за междинна оценка на постиженията на партньорите по проект PLUSTEX и популяризирането им в хотел Пеликан, град Сомбатхей,Унгария, като приемаща организация от партньорите бе Бизнес Мрежа Панония.

На среща се проведе сесия за представяне на унгарски добри практики в област „ Клъстъри и интернационализация на МСП в сектор Текстил и Облекло“ и също така сесия за представяне на идентифицираните от партньорите по проекта добри практики. От България бе представен проект „Да се присъединим към пазара“, който представя опита на Браншова Организация по Текстил и Облекло – Кюстендил в трансгранично сътрудничество с Македония за интернационализиране на МСП в сектор Облекло и изграждане на устойчивост чрез създаване на клъстъри.Практиката беше представена от Мая Милова- експерт Добри практики  в екипа на АРИР-Враца.
Междинната оценка,която бе направена на база на анализ и синтез на данните получени от проучването на мнението на заинтересовани страни чрез анкети и предоставени им резюмета на добрите практики, селектирани за Наръчника на добри практики с цел трансфер и разработване на Планове за действие през следващите периоди на изпълнение на проекта.
От анализите става ясно,че има позитивно отношение към приспособяване на добрите практики, но има и още много да се работи по прецизност при прилагане на методологията за подбор на добри практики, за да се подобри ефективността на мерките по Компонент 3.
На кръглата маса „ Планиране на период 2014-2020  за ЕС : предвиждания, изграждане и разписване на регионални стратегии за развитие на клъстъри в текстила„ се обсъдиха текущи проблеми в сферата на текстил и облекло, както и възможностите,които следващия програмен период ще даде на МСП в сектора за създаване на клъстъри и внедряване на иновации.В заключение се каза,че страните участнички срещат сходни трудности в работата си по посока на интернационализация и клъстъри и е изключителна възможност изпълнението на проекти като PLUSTEX  за обединяване на усилията и изграждане на капацитет за развитие на политики на регионално ниво, включително и в текстил и облекло.
 
 
 

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.029924 секунди