Петък | 31 Март 2023 г.

Проект PLUSTEX навлиза в последната фаза на изпълнение

 Проект PLUSTEX завършва своето изпълнение на 31.12.2014година. Последната година от изпълнение на проекта е важна, защото се обобщават резултатите от предишните две години, селектират се добрите практики, които са оценени от партньорите като най-пригодни за трансфер и се преминава към разработване на Плановете за изпълнение – регионални стратегии за усвояване на положителен опит от други страни –партньори в областта на политики за устойчиво развитие на сектор Текстил и Облекло. За да се разработят тези планове се ползва опита и експертизата на местната администрация, технически експерти и бизнеса, за да се постигне максимално покриване на нуждите на сектора и най-гъвкаво адаптиране на Добрата практика или част от практики, избрани като най- ефективни за трансфер.

Това предполага редица срещи и обсъждания от страна на екипа на PLUSTEX и всички заинтересовани страни. Проведоха се срещи на регионално  и национално ниво- в Технически университет-София, катедра Текстилна Техника, в Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, в Българска Асоциация на Производителите и Износители на Текстил и Облекло, Община Бяла Слатина, на местно ниво с текстилни и шивашки фирми.

Интерес представлява срещата в Бяла Слатина, защото местния Бизнес Инкубатор е потенциален приемник на Добра практика , има фирми за облекло, има планове във връзка с Клъстър Коприна и бъдещо развитие на комплекс за текстил и облекло.

На срещата бяха представени възможностите за трансфер на добри практики от  Франция и Англия в сферата на инкубиране на стартиращи фирми и подпомагане на млади дизайнери; обвързване на академичното образование с реализация в практиката и преди всичко насърчаване на местния бизнес и на младите хора за прилагане на иновации.

Предстоят още срещи и консултации, SWOT анализ и окончателен избор на Добра практика за усвояване.За целта са привлечени местни експерти и такива от академичните среди, областна администрация , всички, които могат да допринесат за устойчивото развитие на сектора и да повлияят на ниво правене на политики успешния процес на внедряване на иновации и реиндустриализация на регион Враца.


Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.050879 секунди