Вторник | 16 Юли 2024 г.

Oбявяваме процедура за избор на изпълнител

 АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ВРАЦА

3000 Враца, бул. „Христо Ботев“ 24  тел.092 665509  факс 092 656308  ел. поща: arir.vr@gmail.bg www.arir-vratsa.org

 

ОБЯВА/18.02.2020 г.

Агенция за регионално и икономическо развитие, (АРИР, Враца),с адрес на управление : гр.Враца ул. “Христо Ботев“ 24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ: 106073401, е партньор по проект „проект БАЛКАНЕТ- „Балканска мрежа за устойчиви иновации в Агрофуд сектора“, BMP1/1.2/2469/2017, съфинансиран от транснационална програма Балкани-Средиземно море 2014-2020.

За реализиране на дейности по проекта, предстои изготвяне на Ръководство на предприемача, дейност 4.6.3  на проект БАЛКАНЕТ - „Балканска мрежа за устойчиви иновации в Агрофуд сектора“, BMP1/1.2/2964/2017, съфинансиран от транснационална програма Балкани - Средиземно море 2014-2020.

За целта обявяваме процедура за избор на изпълнител.

Изготвянето на Ръководството включва изисквания за съдържание и структура, съгласно приложение 1 /приложено към Обявата/.

Прогнозна стойност на заявената услуга е левовата равностойност на 17.300 /седемнадесет хиляди и триста/ евро /с включено ДДС/.

Условия за плащане: по банков път след подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура за извършената услуга.

Критерии за оценка на офертата: цена.

Срок за изпълнение : 21.05.2020 г.

Вашата оферта следва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента

2. Съгласие за покриване на всички изисквания на възложителя

3. Стойност на офертата в български лева с включено ДДС

4. Информацията, посочена в Приложение 1- Техническа спецификация

Моля офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде разгледана.

Да бъде изготвена на бланка на представляваната от Вас фирма, подписана и подпечатана и да бъде изпратена в запечатан непрозрачен плик по пощата/с куриер с обратна разписка или предоставена лично в офиса на АРИР на адрес: 3000 Враца, ул.“Хр.Ботев“24. ет.3

Лице за контакт: Несрин Донева, тел. 0878 598 214, arir.vr@gmail.com

Срок за подаване на оферти не по-късно от 16,30 ч на 28.02.2020 г.

Отваряне на офертите : на дата 04.03.2020 г. - 10,00 часа, в гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24, ет.3 АРИР Враца.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Данни за възложителя

Агенция за регионално и икономическо развитие, (АРИР, Враца),с адрес на управление : гр.Враца ул. “Христо Ботев“ 24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ: 106073401, представлявана от г-жа Илиана Борисова Филипова, председател на УС, е партньор по проект „проект БАЛКАНЕТ- „Балканска мрежа за устойчиви иновации в Агрофуд сектора“, BMP1/1.2/2964/2017, съфинансиран от транснационална програма Балкани-Средиземно море 2014 - 2020.

За реализиране на дейности по проекта, съгласно апликационната форма и одобрен бюджет, предстои изготвяне на Ръководство на предприемача, дейност 4.6.3 на проект БАЛКАНЕТ - „Балканска мрежа за устойчиви иновации в Агрофуд сектора“, BMP1/1.2/2469/2017, съфинансиран от транснационална програма Балкани - Средиземно море 2014 - 2020.

2. . Цели и очаквани резултати

2.1. Целта на поръчката е да се изготви Ръководство по предприемачество, което е във връзка с изпълнение на проект Балканет в Работен пакет 4 - Създаване на мрежа Балканет, където е предвидено да се разработи от всяка страна - партньор документ, подпомагащ новосъздаващи се фирми в процеса от идеята до административното регистриране на нови предприятия. Това предполага да се дадат практически стъпки за това как да се процедира по тестване на идеята, разработването, търсене на подходящи консултантски услуги, финансиращи програми и институции, достъп до информация за институции и за процесите на регистрация на една фирма, съгласно националните изисквания. Ръководството трябва да бъде на достъпен език, да има практически примери и препратки към съответни официални сайтове на институции, за да улесни бъдещите предприемачи в най-голяма степен.

3.Изисквания за изготвяне на ръководството:

1. Събиране на необходимата информация, обработка и форматиране, съгласно предварително зададени основни области

2. Добавяне на специализирани глави, които са специфични за България и са от интерес и за чуждестранни предприемачи, които биха регистрирали бизнес у нас.

3. Обемът информация да бъде минимум 100 печатни страници.

4. Необходими образци и документи могат да бъдат добавени като линкове към съответните страници .

5. Ръководството трябва да бъде изготвено на български и английски език, който е официален език на проекта.

6. Ръководството да бъде изготвено и представено в хартиен вид, както и в електронен формат с възможност да бъде редактирано при присъединяване към общото за проекта

7. Теми, коитода трябва покрива ръководството

1. Предприемачеството в България

2. Как се стартира бизнес

3. Търговски регистър към Агенция по вписванията

4. Регистриране и управление на фирма в България

5. Процедури за регистриране на фирма

6. Данъчно законодателство за юридически лица :

6. Трудово законодателство:

6.1. Кодекс на труда

6.2. Работна заплата

6.3. Осигурителна система. Кодекс за социално осигуряване.

7. Банкова система.

7.1. Банкови заеми.

7.2. Лизинг.

7.3. Нови финансови институции.

8. Финансиране на предприемачи.

8.1. Схеми за финансиране

9. Финансови инструменти за бизнеса.

9.1. Инвестиционни политика.

10. Качество и ролята му

11.Възможности за финансиране на млади предприемачи в агрофуд

12. Достъп до технологии и знания:

13. Състояние на икономиката на България

13.1. Състояние на агроикономиката

  1. Трудности и пречки за развитие на предприемачеството.Стимулиране на предприемачите. 

14. Мрежи и участие в мрежи. Новата ОСП 2021-2027 и стимулиране на сътрудничеството в сектор селско стопанство и храни .

 

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

1. Ръководството да бъде минимум 100 печатни страници на български и английски език, спазвайки изискванията за формат А4, шрифт ARIEL 11.

2. Темите да бъдат разработени в подтеми, подходящи за начинаещи предприемачи.

3. Да бъдат включени подходящи графики, таблици и снимки, както и линкове за достъп до съответните институции или документи.

3. Да бъде спазено изискването на програмата за наличие на лого на проекта, лого на европейския съюз и текст за подкрепата на ЕС за изпълнение на проекта - http://www.interreg-balkanmed.eu/gallery/Files/Library/Project%20Implementation/BMP_CommunicationGuide.pdf

2. Ръководството да бъде представено на възложителя в WORD и PDF на електронен носител.

 

 

 

18-02-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.013626 секунди