Вторник | 16 Юли 2024 г.

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ОТ ФЕСТИВАЛНИЯ ЦИКЪЛ NO-BLE IDEAS“

В изпълнение на „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” (NO-BLE IDEAS - Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector), договор SEE/D/0335/1.3/X NO-BLE Ideas, изпълняван по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013“ “, със следните обособени позиции. 

Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на събития „Успешни практики“ и „Кампания за записване в Мрежата NO-BLE Ideas“; 
Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на събития “На кафе с учен“, „Брейнсторминг с предприемачи“ и “ЕУРЕКА - финансирай своята идея“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ -ВРАЦА
ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Избор с публична покана по реда на Чл. 7 и чл. 8, ал. 2, т. 2 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г. 
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: До 09.11.2013 г.  .
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Общо 78068.00 лева без ДДС (93681.60 лева с ДДС), разпределена по обособени позиции:
За обособена позиция № 1 – 14668.00 лева без ДДС (17601.60 лева с ДДС).
За обособена позиция № 2 – 63400.00 лева без ДДС (76080.00 лева с ДДС).
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: „икономически най-изгодна оферта“
ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1.  Краен срок за подаване на оферти: дата: 10.10.2013, час: 16:30 часа, адрес: гр. Враца,  ул. “Христо Ботев” №24, ет. 
3. Срокът посочен в т.1 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат.
4. Дата, час и място на отваряне на оферти: 10.10.2013 от 17:00 часа в Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца, гр. Враца,  ул. “Христо Ботев” № 24, ет.3
Обявата е публикувана на  следните сайтове:
-          www.arir-vratsa.org.         
-          www.eufunds.bg 

30-09-2013 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.103513 секунди