Петък | 21 Юни 2024 г.

Избор на изпълнител без провеждане на процедура

ОБЯВА/15.06.2020 г. за избор на изпълнител без провеждане на процедура /Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/

Агенция за регионално и икономическо развитие, (АРИР, Враца), с адрес на управление: гр. Враца ул. “Христо Ботев“ 24, ет.2, ЕИК по БУЛСТАТ: 106073401, е партньор по проект „проект БАЛКАНЕТ - „Балканска мрежа за устойчиви иновации в Агрофуд сектора“, BMP1/1.2/2469/2017, съфинансиран от транснационална програма Балкани-Средиземно море 2014-2020.

За реализиране на дейности по проекта, предстои изготвяне на „Техническа експертна подкрепа за оценка на въздействието на комуникационните дейности (първоначално, междинно и окончателно /последващо/ видео производство)“, дейност 2.6.4 на проект БАЛКАНЕТ - „Балканска мрежа за устойчиви иновации в Агрофуд сектора“, BMP1/1.2/2964/2017, съфинансиран от транснационална програма Балкани - Средиземно море 2014-2020.

Предмет на поръчката:

  1. Изготвяне на Видео материал, по дейност 2.6.4 на проект БАЛКАНЕТ на английски език /говор или субтитри/ - видеозаписи проследяващи проектните идеи/ включва заснемане на интервюта  и  обработката им с превод на английски език, както и оформянето им в общ продукт с продължителност минимум 20 минути. Видео материалът да бъде изготвен и предоставен ни в електронен вид и на диск в HD формат.
  2. При изготвяне на видео-материалът да бъдат спазени изискванията на програма Балкани-Средиземно море относно визуализацията.

Прогнозна стойност на заявената услуга е левовата равностойност на 2.100 /две хиляди и сто/ евро /с включено ДДС/.

Условия за плащане: по банков път след подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура за извършената услуга.

Критерии за оценка на офертата: цена.

Срок за изпълнение: 04.09.2020г.

Вашата оферта следва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента

2. Съгласие за покриване на всички изисквания на възложителя

3. Стойност на офертата в български лева с включено ДДС

Моля офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде разгледана.

Да бъде изготвена на бланка на представляваната от Вас фирма, подписана и подпечатана и да бъде изпратена в запечатан непрозрачен плик по пощата/с куриер с обратна разписка или предоставена лично в офиса на АРИР на адрес: 3000 Враца, ул.“Хр.Ботев“24. ет.3

Лице за контакт: Несрин Донева, тел. 0878 598 214, arir.vr@gmail.com

Срок за подаване на оферти не по-късно от 16,30 ч на 29.06.2020 г.

Отваряне на офертите: на дата 30.06.2020 г. - 10,00 часа, в гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24, ет.3 АРИР Враца.

15-06-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.315704 секунди