Петък | 21 Юни 2024 г.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

На 30.11.2022 г., Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, взе участие в Двадесет и първото заседание на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. На заседанието бе приет  протокола от двадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г. Представи се информация относно актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и писмени процедури и изпратени съобщения до членовете на КН на ОПРР 2014-2020 г. Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, г-жа Десислава Георгиева презентира Указанията за възможността за индексация на договори по ОПРР 2014-2020 г. Членовете на комитета одобриха и предложения от Управляващия орган на програмата подход за индексация на разходите за строително-монтажни работи на договорите за безвъзмездна финансова помощ, попадащи извън обхвата на Методиката за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г. и обнародвана в ДВ бр.78 от 30.09.2022 г. Целта на индексацията е да се осигури равно третиране на бенефициентите по ОПРР 2014- 2020 г., които попадат извън обхвата на Методиката, и те да бъдат подкрепени с 15 % безвъзмездна финансова помощ, в унисон с подхода на УО за тези включени в Методиката. С това решение членовете на Комитета за наблюдение предоставят възможност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г. да възложат и/или довършат поръчките си по Закона за обществените поръчки по всички договори в изпълнение. Това ще допринесе и за изпълнение на целите и индикаторите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Представи се и актуална информация за подготовката за новия програмен период 2021-2027 г. г-жа Агнес Монфрет – началник на отдел „България, Хърватия и Румъния“ от Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, също приветства членовете на Комитета.

01-12-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Aгенция за регионално икономическо развитие - Враца
Генериране на страницата: 0.016640 секунди